Bezig met laden..

Jaarverslag 2019 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West

Lees verder

Gemeenschappelijke Regeling

De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West is 100% aandeelhouder van NV Empatec. De gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Waadhoeke en Vlieland met als doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen uitvoeren van taken van en voor deze deelnemende gemeenten op het terrein van de Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet.

I Verslag Algemeen en Dagelijks Bestuur

Met de komst van de Participatiewet in 2015 zijn de subsidies vanuit het Rijk voor de Sociale Werkvoorziening (WSW) gedaald. Er is een grotere en bredere verantwoordelijkheid bij de gemeenten komen te liggen. Dit vraagt om een nieuwe visie op de sociale werkvoorziening en andere, nieuwe doelgroepen waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Daarom hebben de gemeenten die samen de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR) vormen, in 2018 besloten om te komen tot een strategische visie op de uitvoering van de Participatiewet. In het voorjaar van 2019 is door de deelnemende gemeenten een Position Paper 'Samen krachtig verder, Postion Paper Participatie(wet) Fryslân-West' opgeleverd. Hierin zijn de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe visie op de uitvoering van de Participatiewet beschreven. Binnen de GR bestaat naar aanleiding daarvan consensus over de ontwikkeling richting een werkleerbedrijf. Dit sluit aan bij de huidige strategische visie (van 2018) van NV Empatec om zoveel mogelijk mensen met een beperking te integreren bij reguliere bedrijven en organisaties. In 2019 (en 2020) heeft er een nadere uitwerking van het position paper plaatsgevonden. Besluitvorming naar aanleiding hiervan zal naar verwachting eind 2020 plaatsvinden.

Met de behandeling van de jaarreking 2018 is voor het eerst sprake van een financiële ontvlechting van de NV en GR. Deze ontvlechting moet bijdragen aan een verdere financiële transparantie die ten goede komt aan een betere ‘governance’. In de eerste fase van deze ontvlechting heeft een herallocatie plaatsgevonden van de diverse opbrengsten en kosten tussen GR en NV. In oktober 2019 werd duidelijk dat bij deze herallocatie een fout was gemaakt. Hierdoor viel het werkelijke resultaat slechter uit dan hetgeen was begroot.

Omdat het resultaat van de NV in de afgelopen jaren sterk fluctueerde en de tekorten in de GR opliepen (als gevolg van een lagere Rijksbijdrage en hogere loonkosten per SW-medewerker), ontstonden er geconsolideerd verliezen en nam het gezamenlijke banksaldo af. De gemeenten hebben in 2019 besloten om de gemeentelijke bijdrage (die sinds 2002 per SW-medewerker per jaar 500 euro bedroeg) te verhogen naar het niveau van 2.000 euro per jaar. Met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage bleef het liquiditeitsprobleem echter onverminderd bestaan. NV en GR verwachten in 2020 dit probleem op te lossen.

De inwoners van de deelnemende gemeenten hebben een groot belang bij een economisch gezond Pastiel/Empatec dat voor iedereen met een beperking een passende werkplek biedt en degenen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk binnen de reguliere arbeidsmarkt. 

Op het moment dat dit Jaarverslag wordt samengesteld is de Corona-crisis uitgebroken. Net zoals bij zoveel andere bedrijven, hadden wij een dergelijk risico nooit voorzien. Dit virus raakt als eerste onze medewerkers. Onder onze medewerkers is een grote groep met een medische beperking die extra kwetsbaar voor dit virus is. Allereerst zijn wij erop gericht om eventuele verspreiding van dit virus te voorkomen. Medewerkers die een verhoogd risico lopen mogen niet op het werk verschijnen en voor de medewerkers die wel op het werk verschijnen gelden strikte regels (conform RIVM). Ook financieel heeft dit virus grote gevolgen voor ons bedrijf: binnen NV Empatec hebben we te maken met klanten die orders terugtrekken en we hebben een aantal bedrijven waar we onvoldoende medewerkers hebben om alle opdrachten uit te voeren. Daarnaast proberen we van de nood een deugd te maken, door binnen NV Empatec met innovatieve producten op de markt te komen. Eén product is reeds geïntroduceerd: een deurkruk die met de onderarm wordt geopend. Gelukkig zijn het Rijk en de VNG voor de SW-bedrijven een compensatie overeen gekomen.

Namens het bestuur spreek ik het vertrouwen uit dat de gezamenlijke koers ertoe zal leiden dat Pastiel/Empatec een ondernemende, toekomstbestendige en financieel gezonde organisatie zal blijven en dat hierbij altijd het belang van mensen voorop blijft staan.

Namens het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West,

Boukje Tol, voorzitter


Samenstelling algemeen bestuur

Het lidmaatschap van het algemeen bestuur staat slechts open voor leden van de colleges en burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van de colleges van burgemeester en wethouders afloopt. Zij blijven hun functie waarnemen tot het tijdstip waarop de colleges van burgemeester en wethouders der gemeenten de nieuwe leden hebben aangewezen. Door het aftreden van mevrouw S. van Gent is de samenstelling van het algemeen bestuur gewijzigd. Mevrouw G. Wielinga is namens de gemeente Súdwest-Fryslân tot het algemeen bestuur toegetreden.

Een en ander leidt tot het volgende overzicht van de samenstelling van het algemeen bestuur van de GR Fryslân-West op 31 december 2019:
 
 
Naam Gemeente 2019 Honorarium
L. Boelsma De Fryske Marren geen
G. Wielinga Súdwest-Fryslân geen
J. Hoekstra Terschelling geen
P. Schoute Harlingen geen
B. Tol Waadhoeke geen
E. de Ruijter Vlieland geen

Remuneratie algemeen bestuur
De leden van het algemeen bestuur ontvangen geen honorering. Dat er geen betalingen zijn gedaan in 2019 is opgenomen in het overzicht ‘Samenstelling algemeen bestuur’ en in de jaarrekening van GR Fryslân-West onder hoofdstuk IV Overige informatie.

Activiteiten algemeen bestuur
Het algemeen bestuur is, naast zijn plenaire vergaderingen, bij elkaar geweest in het kader van een excursie/kennissessie. In haar vergaderingen heeft zij zich daarbij gericht op: 

 • de realisatie van de doelstellingen van de GR Fryslân-West;
 • de realisatie van haar sociale opgave voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving.

Daarnaast heeft het bestuur o.m. de volgende onderwerpen besproken of daar goedkeuring aan verleend: 

 • het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2018;
 • managementrapportages 2019;
 • de stuurinformatie;
 • de begroting 2020;
 • de verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Samenstelling dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste drie leden, waaronder: de voorzitter en twee door en vanuit het algemeen bestuur aan te wijzen overige leden. Het algemeen bestuur bepaalt in de eerste vergadering van elke zittingsperiode voor de duur daarvan het aantal te vervullen plaatsen in het dagelijks bestuur.

De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag van aftreden van het algemeen bestuur. De voorzitter wordt in de eerste vergadering van het algemeen bestuur door en uit haar midden aangewezen voor de zittingsperiode. Het voorzitterschap eindigt indien betrokkene ophoudt lid van het dagelijks bestuur te zijn. Het algemeen bestuur voorziet dan onmiddellijk in de vervanging. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur en vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte.

Een en ander leidt tot het volgende overzicht van de samenstelling van het dagelijks bestuur van de GR Fryslan-West op 31 december 2019:

Naam Gemeente 2019 Honorarium
L. Boelsma De Fryske Marren geen
G. Wielinga Súdwest-Fryslân geen
J. Hoekstra Terschelling geen
P. Schoute Harlingen geen
B. Tol Waadhoeke geen
E. de Ruijter Vlieland geen

Remuneratie dagelijks bestuur
De leden van het dagelijks bestuur ontvangen geen honorering. Dat er geen betalingen zijn gedaan in 2019 is opgenomen in het overzicht ‘Samenstelling Dagelijks bestuur’ en in de jaarrekening van GR Fryslân-West onder hoofdstuk IV Overige informatie. 

Activiteiten dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur is, naast zijn plenaire vergaderingen bij elkaar geweest in het kader van een excursie/kennissessie. In haar vergaderingen heeft zij zich daarbij gericht op: 

 • de realisatie van de doelstellingen van de GR Fryslân-West;
 • de realisatie van haar sociale opgave voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving.

Daarnaast heeft het Dagelijks bestuur o.m. de volgende onderwerpen besproken of daar goedkeuring aan verleend: 

 • het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2018;
 • managementrapportages 2019;
 • de stuurinformatie;
 • de begroting 2020.

De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn genotuleerd. Tevens zijn actie- en besluitenlijsten bijgehouden. De directeur heeft het dagelijks bestuur zowel mondeling als schriftelijk regelmatig geïnformeerd over de externe ontwikkelingen, de beoogde doelen en behaalde resultaten. Bij de vergaderingen waren de directeur en de manager finance & control van Empatec aanwezig.   

Tot slot
Het dagelijks- en algemeen bestuur is zich terdege bewust van zijn rol en verantwoordelijkheden: niet alleen binnen de GR Fryslân-West maar eveneens in maatschappelijk perspectief: nu en in de toekomst.

Wij danken alle medewerkers, management en directie voor hun inzet en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de GR Fryslân-West, haar mensen en haar stakeholders. 


Sneek, november 2020

Namens het algemeen en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West,

Boukje Tol; voorzitter


II Paragraaf Bedrijfsvoering

Het sociale werkvoorzieningschap Fryslân-West gevestigd te Sneek is namens de gemeenten De Fryske Marren, Harlingen, Waadhoeke, Súdwest-Fryslân, Terschelling en Vlieland belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De hoofddoelstelling van de Wsw is beschreven in artikel 2 van deze wet: “De gemeente draagt er zorg voor dat zij aan zoveel mogelijk ingezetenen, die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking tot de doelgroep behoren, een dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aanbiedt voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden”. 

In artikel 1 van de wet is de doelgroep als volgt gedefinieerd: “Personen, die nog niet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.”

Via een aanwijzingsbesluit is NV Empatec aangewezen voor de uitvoering van de Wsw. In een afgesloten samenwerkingsovereenkomst worden jaarlijks afspraken gemaakt over de realisatie van de sociale doelstelling overeenkomstig de Wet sociale werkvoorziening.


III Paragraaf Financiering en weerstandsvermogen

Algemene dekkingsmiddelen

Financiering
Op basis van de begroting kan de kasgeldlimiet voor 2019 worden vastgesteld:

Begrotingstotaal  € 29.430.000
Ministerieel vastgesteld percentage  8,20%
Kasgeldlimiet  € 2.413.260

Omvangkasgeldlimiet                                                                                                  (bedragen x € 1.000)
  B2019 2019 Verschil
1. Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag 2.413 2.413 -
2. Omvang vlottende korte schuld      
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar - 1.000 1.000
Schuld in rekening-courant - - -
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar - 9.504 9.504
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld - - -
3. Vlottende middelen      
Contanten in kas - - -
Tegoeden in rekening-courant - - -
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar - - -
4. Toets kasgeldlimiet      
2-/-3 Totaal netto vlottende schuld (2-3) - -10.504 -10.504
1. Toegestane kasgeldlimiet 2.413 2.413 -
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) kasgeldlimiet 2.413 -8.091 -10.504

GR Fryslân-West heeft een laag risicoprofiel, doordat geen gebruik wordt gemaakt van langlopende leningen, geen gebruik wordt gemaakt van derivaten en beperkt gebruik van rekening-courantkrediet.
Met de voor de uitvoering van de Wsw aangewezen naamloze vennootschap Empatec is een raamovereenkomst van geldlening gesloten. Voor deze uitvoering heeft NV Empatec geldmiddelen nodig. Ter financiering van deze uitvoering is Fryslân-West bereid geldleningen te verstrekken tot maximaal de waarde van de vaste en vlottende activa, verminderd met de kortlopende schulden en de liquide middelen. Op basis van de jaarrekening bedroeg deze waarde per 31 december 2019 bij NV Empatec € 11.387.000 (2018: € 11.911.000). De waarde aan uitstaande geldleningen aan NV Empatec bedraagt per 31 december 2019 nihil.

Verantwoording kosten overhead
In de gemeenschappelijke regeling zijn geen kosten overhead opgenomen. Alle kosten, niet zijnde salariskosten van wsw personeel en personeel met een ambtelijke aanstelling, die gemaakt worden voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening zijn opgenomen in de NV Empatec. In de NV Empatec zijn ook alle opbrengsten, niet zijnde subsidies, opgenomen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Deze paragraaf gaat in op het weerstandsvermogen en de risico’s van de GR Fryslân-West.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de GR Fryslân-West bestaat uit de algemene reserve. De algemene reserve heeft als doel risico’s, die niet op andere wijze kunnen worden gedekt, op te vangen. De reserve is geheel opgebouwd uit gestort kapitaal bij de oprichting van de GR door de deelnemende gemeenten. 
Ultimo 2019 bedraagt de algemene reserve € 1,575 miljoen (2018: € 4,538 miljoen). 

Risico’s
Tegenover de algemene reserve staan risico’s die de GR Fryslân-West loopt bij de uitvoering van haar werkzaamheden. De GR Fryslân-West onderscheidt risicocategorieën, die hierna kort worden genoemd. Jaarlijks wordt beoordeeld of deze indeling nog volstaat en wordt er een inschatting gemaakt van de kans dat een risico zich voordoet.

Inhoudelijke risico’s
Op basis van besluitvormingsprocedures wordt het risico dat de GR Fryslân-West bij de uitvoering van haar werkzaamheden afwijkt van de bedoelingen van de deelnemende gemeenten op nihil ingeschat.

Procedurele risico’s
Betreft het risico dat op enig moment niet wordt voldaan aan voorschriften, regels en procedures. Op basis van besluitvormingsprocedures wordt het risico dat de GR Fryslân-West bij de uitvoering van haar werkzaamheden afwijkt van voorschriften, regels en procedures op nihil ingeschat.

Risico’s verbonden aan financiering en uitvoeringskosten
De GR Fryslân-West is in zijn geheel gefinancierd door de deelnemende gemeenten. Er is geen financiering door externe partijen. Er wordt door de GR Fryslân-West geen gebruik gemaakt van derivaten. Er is een rekening courant verhouding met de NV Empatec die ultimo 2019 € 7,016 miljoen bedraagt (2018: € 8,358 miljoen). De waarde aan uitstaande geldleningen aan NV Empatec is ultimo 2019 nihil.

Voor de uitvoeringskosten van de sociale werkvoorziening is in de meerjarenraming van de GR Fryslân-West tot en met 2023 budget opgenomen. Dit budget is voldoende om de opgedragen werkzaamheden aan de GR, in samenwerking met de NV Empatec, uit te voeren. 

Gegeven het bovenstaande wordt het financieringsrisico van de GR Fryslân-West op nihil geschat.

Budgettaire risico’s
Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de begroting het aandeel van gemeenten in de uitvoering van de Wsw vastgesteld. Via een samenwerkingsovereenkomst die gesloten wordt met de NV Empatec wordt de vergoeding voor deze uitvoering bepaald. Aansprakelijkheid voor eventuele tekorten wordt hiermee afgedekt.

Recapitulatie
Ultimo 2019 bedraagt het eigen vermogen ad € 1,575 miljoen geheel bestaande uit een vrij besteedbaar gedeelte. Daar staan ultimo 2019 geen direct aanwijsbare risico's en onzekerheden tegenover. De reserve kan worden aangewend om eventuele tekorten op te vangen. Op basis van de huidige stand van zaken wordt de vrije reserve toereikend geacht.

Verbonden partijen
NV Empatec is via een aanwijzingsbesluit door Fryslân-West aangewezen voor de uitvoering van de Wsw. Alle aandelen van NV Empatec zijn in handen van Fryslân-West (100% aandeelhouder). Het aandelenkapitaal bedraagt €4.500.000.

De volgende gemeenten hebben een bestuurlijk belang binnen Fryslân West:
• Waadhoeke 
• De Fryske Marren 
• Harlingen 
• Súdwest-Fryslân 
• Terschelling
• Vlieland


Naar boven
Pagina delen.