Bezig met laden..

Jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West

Lees verder

IV Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

cijfers x € 1.000
  31-12-2019 31-12-2018     31-12-2019 31-12-2018
ACTIVA       PASSIVA    
Vaste activa       Vaste passiva    
Financiële activa       Eigen vermogen    
Deelnemingen 4.538 4.538   Algemene reserve 4.538 4.538
        Resultaat lopend boekjaar -2.963 0
        Totaal Eigen Vermogen 1.575 4.538
        Voorzieningen 114 229
Totaal Vaste Activa 4.538 4.538   Totaal Vaste Passiva 1.689 4.767
Vlottende activa       Vlottende passiva    
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar   Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op deelnemingen 7.016 8.358   Overlopende passiva 15.740 0
Vorderingen op openbare lichamen 15.750 0   Banksaldi 9.504 8.309
Overige vorderingen 1.488 1.125   Overige schulden 1.860 945
Totaal Vlottende Activa 24.255 9.483   Totaal Vlottende Passiva 27.104 9.254
Totaal 28.793 14.021   Totaal 28.793 14.021

 


V Overzicht van baten en lasten 2019

cijfers x € 1.000
Lasten
  2019 Begroot 2019 2018
Loonkosten WSW 25.442 26.020 26.543
Loonkosten ambtenaren 2.943 2.830 3.018
Personeelskosten WSW 428 580 -342
Loonkostensubsidie Begeleid Werken 1.539 0 1.565
Totaal lasten 30.353 29.430 30.784
 
Baten
  2019 Begroot 2019 2018
Rijksvergoeding 25.846 25.340 26.568
Gemeentelijke bijdrage 483 483 547
Overige baten 0 0 414
Extra bijdrage gemeente 1.060 1.060 0
Bijdrage van de NV Empatec 0 2.547 3.255
Totaal baten 27.390 29.430 30.784
Resultaat 2.963 0 0

Voor de aansluiting tussen de definitieve begroting 2019 met de eerste begroting 2019 zie Bijlage: eerste begroting 2019 GR Fryslân-West.


Begrotingsrechtmatigheid
In het kader van begrotingsrechtmatigheid lichtten we alle verschillen tussen de realisatie 2019 en de begroting 2019 van de GR Fryslân-West (kort) toe.

LASTEN

Loonkosten Wsw
De loonkosten Wsw zijn € 578.000 lager dan de begroting voor 2019 omdat er gemiddeld minder WSW-ers in dienst zijn gebleven dan geraamd voor 2019.

Personeelskosten Wsw
Dee personeelskosten Wsw zijn € 152.000 lager dan de begroting 2019 omdat de LIV (lage inkomens vergoeding) en de (opbrengst) transitievergoeding hoger zijn geraamd in de begroting.

Loonkosten ambtenaren
De loonkosten ambtenaren zijn € 113.000 hoger dan de begroting 2019 vanwege hogere loonstijging dan geraamd in de begroting.

Loonkostensubsidie begeleid werken
In de begroting 2019 was de loonkostensubsidie van Begeleid werken, een bedrag van € 1.539.000, niet opgenomen in de GR. Medewerkers in Begeleid Werken zijn in dienst van externe werkgevers, maar omdat de GR ook voor deze medewerkers een Rijks- en Gemeentelijke bijdrage ontvangt is besloten om de loonkostensubsidie Begeleid Werken op te nemen in de exploitatie van de GR. 


BATEN

Rijksvergoeding
Er is € 506.000 meer aan Rijksvergoeding ontvangen dan in de begroting 2019 is opgenomen. Dit komt doordat er op basis van de meicirculaire 2019 een hogere Rijksvergoeding is toegekend. 

Gemeentelijke bijdrage
Er is geen afwijking in de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting.

Overige baten                                                                                                                                                 
Er is geen afwijking in de overige baten ten opzichte van de begroting.

Bijdrage van de NV Empatec
Er is voor 2019 geen bijdrage vanuit de NV Empatec toegekend.


VI Grondslagen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van het “Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV)”. De waardering van de activa en passiva en de doorberekening aan de NV vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij bij de
betreffende balanspost anders wordt vermeld. Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Het algemeen bestuur van de GR Fryslân-West en de directie en Raad van Commissarissen van de NV Empatec hebben in 2018 expliciet te kennen gegeven dat formeel de bevoegdheid tot het besturen en vertegenwoordigen van de GR Fryslân-West aan het algemeen bestuur van de GR is en het besturen en vertegenwoordigen  van de NV Empatec aan de algemeen directeur is van de NV Empatec. Formeel betekent dit dat er vanaf de jaarrekening 2018 een striktere scheiding is aangebracht tussen de activiteiten van de GR Fryslân-West en de NV Empatec. Voor de jaarrekening 2018 is er geen sprake meer van een centrale leiding en economische eenheid wat een vereiste is voor de consolidatie. Dit betekent dat met ingang van de jaarrekening 2018 de GR Fryslân-West niet meer in de jaarrekening van de NV Empatec wordt geconsolideerd.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van GR Fryslân-West of de dochtermaatschappij van GR Fryslân-West en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

NV Empatec is namens de GR Fryslân-West aangewezen als de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet. Primaire doelstelling is het bieden van zinvolle arbeid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tegen aanvaardbare kosten. Om deze kosten voor de GR Fryslân-West zo laag mogelijk te houden is overeengekomen dat er een bijdrage wordt betaald wanneer de financiële draagkracht van NV Empatec dit toelaat. In 2018 is, mede gezien de incidentele baten van €2.612K, op deze wijze een bijdrage (last) verantwoord richting de Gemeenschappelijke Regeling van €3.255K. Tevens is er in 2018 nog een bijdrage betaald van €414K voor de werkzaamheden (bij Wurkjouwer) die zijn verricht door ambtenaren die werkzaam zijn bij de Gemeenschappelijke Regeling. Over 2019 is ervoor gekozen om, mede gezien de onzekerheden die het Coronavirus met zich meebrengt, geen bijdrage te betalen aan de Gemeenschappelijke Regeling.

Financiële vaste activa
Waardering vindt plaats op basis van de nominale waarde. Het gestorte en geplaatste aandelenkapitaal NV Empatec bedraagt 450.000 aandelen met een nominale waarde van €10 per aandeel. Er is een agioreserve op de gestorte en geplaatste aandelen van €38.000. De verstrekte leningen aan NV Empatec betreffen leningen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Waardering geschiedt tegen nominale waarde.

Algemene reserve
De algemene reserve dient als “buffer” om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Bestemming van de reserve vindt plaats in het belang van de uitvoering van de sociale werkvoorziening.

Voorzieningen
Waardering geschiedt tegen contante waarde.

Schulden op lange termijn
Waardering vindt plaats op basis van de nominale waarde. Het betreft schulden met een looptijd van langer dan één jaar.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen
Deze zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

 


Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Loonkosten Wsw
Hieronder wordt verstaan de bruto loonkosten vermeerderd met de werknemersverzekeringen verschuldigde werkgeverslasten en het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening. De kosten die direct gerelateerd zijn aan de loonkosten, zoals vervoerskosten en opleidingskosten maken onderdeel uit van de loonkosten.

Loonkosten ambtelijk personeel

Hieronder wordt voor de loonkosten ambtenaren verstaan de bruto loonkosten vermeerderd met de werknemersverzekeringen verschuldigde werkgeverslasten en het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening. De kosten die direct gerelateerd zijn aan de loonkosten, zoals vervoerskosten en opleidingskosten maken onderdeel uit van de loonkosten.

Rente
De rentelasten bestaan uit de rentelasten van langlopende geldleningen en rekeningcourantkrediet.

Rijksvergoedingen
Dit is het macro-aandeel Wsw in de integratie uitkering van het Sociaal Domein dat door de deelnemende gemeenten wordt ontvangen en een op een wordt doorbetaald aan Fryslân-West.

Gemeentelijke bijdrage
Deze bijdrage wordt van de aangesloten gemeenten ontvangen.

Bijdrage van de NV Empatec
Dit betreft de bijdrage die de NV Empatec aan de GR Fryslân-West betaalt. De bijdrage van de NV Empatec wordt gedaan na toepassing van de vastgestelde financiele normen (Commissie van Gent) op de resultaten van de NV Empatec.

 


VII Toelichting balans per 31 december 2019

cijfers x € 1.000
Financiële activa 31-12-2019 31-12-2018
Deelneming NV Empatec 4.538 4.538
Totaal Vaste activa 4.538 4.538

De waarde van het eigen vermogen van NV Empatec bedraagt per 31-12-2019 € 12.399.000               
(2018: € 11.607.000). Het resultaat van NV Empatec bedraagt over 2019 € 792.000 (2018: € 735.000).

 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 31-12-2019 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen 15.750                    0
Vorderingen op deelnemingen (NV Empatec) 7.016 8.358
Overige vorderingen 1.488 1.125
Totaal vlottende activa 24.255 9.483
 
In het kader van de Wet financiering decentrale overheden is gedurende het jaar het volgende bedrag aan middelen boven het drempelbedrag van € 250.000,- buiten 's Rijks schatkist aangehouden:
2019
Eerste kwartaal 0
Tweede kwartaal 0
Derde kwartaal 0
Vierde kwartaal 0
 
Eigen Vermogen 31-12-2019 31-12-2018
Algemene reserve 4.538 4.538
Resultaat lopend boekjaar -2.963 0
Totaal eigen vermogen 1.575 4.538
Er zijn geen mutaties in het eigen vermogen geweest in 2019.
 
Reorganisatievoorziening 2019 2018
Stand per 1-1-2019 229 0
Dotatie 0 229
Onttrekking -115 0
Stand per 31-12-2019 114 229

De reorganisatievoorziening is geheel gevormd uit hoofde van het veranderprogramma DWAAN.2019. De verplichting korter dan 1 jaar bedraagt € 70.885.

     
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 31-12-2019 31-12-2018
Leningen BNG via GR < 1 jaar 1.000 0
Crediteuren  16 18
Inhoudingen t.b.v. personeel/derden 0 14
Vooruitgefactureerde bedragen ten bate van het volgende begrotingsjaar 15.740 0
Nog te betalen kosten 844 914
Overige schulden en overlopende passiva 17.600 945
Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West is een fiscale eenheid in het kader van BTW met de NV Empatec en Empaselect BV.
 
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 31-12-2019 31-12-2018
Banksaldi 9.504 8.309
Banksaldi 9.504 8.309
De GR Fryslân-West heeft geen kas.

Over 2019 heeft de GR Fryslân-West tezamen met haar dochtermaatschappijen NV Empatec en Empaselect B.V. een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 2.974.500. Er zijn hiervoor geen zekerheden afgegeven. Ultimo 2019 is er voor € 744.830 gebruikt gemaakt van deze kredietfaciliteit.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er zijn verplichtingen ten aanzien van personeel zoals jubileumuitkeringen, vakantiegeld en opgebouwde verlofuren. De verplichtingen ultimo 2019 zijn voor jubileumuitkeringen € 821.000, voor verlof € 1.985.000 en voor vakantiegeld € 820.000. Voor jubileumuitkeringen heeft € 76.000 en voor opgebouwde verlofuren heeft € 113.500 een looptijd korter dan 1 jaar.


VIII Toelichting overzicht van baten en lasten

cijfers x € 1.000
Lasten
  2019 Begroot 2019 2018
Loonkosten WSW
Bruto loon 20.898 21.050 >21.055
Af: Ontvangen ziekengelden (WAO) -41 -40 -46
Af: LIV + tegemoetkoming transitiekosten -889 -490 0
Sub-totaal lonen 19.967 20.520 21.009
Soc. Lasten vut/pensioenpremie 5.475 5.500 5.534
Totale loonkosten WSW 25.442 26.020 26.543
Te zien is dat de totale lasten inzake lonen WSW ten opzichte van 2018 met € 1.101,000,- is afgenomen. Gemiddeld waren er 42,03 FTE minder in dienst (van 873,91 in 2018 naar 831,88 in 2019).
 
Loonkosten ambtenaren
Bruto salarissen 2.277 2.210 2.356
Sociale lasten / pensioenpremies e.d. 648 575 644
Reiskosten 18 25 18
Aanstellingskosten      
Overige kosten 1 20 0
Totale loonkosten ambtenaren 2.943 2.830 3.018

Ten opzichte van 2018 dalen de loonkosten met € 75,000,- ten gevolge van enerzijds een lagere personeelsbezetting van 2,34 FTE en anderzijds door stijging van CAO. Gemiddeld waren er 2,34 FTE minder in dienst (van 41,05 in 2018 naar 38,71 in 2019).

 
Personeelskosten WSW
  2019 Begroot 2019 2018
Vervoerskosten 361 380 370
Overige personeelskosten WSW 67 200 -712
Totaal personeelskosten WSW 428 580 -342
In de overige personeelskosten 2018 zijn de subsidies in het kader van het Lage Inkomensvoordeel €542.000 meegenomen. Het restant van het saldo ad €208.000 wordt verklaard door het afboeken van de verlofvoorziening.
 
  2019 Begroot 2019 2018
Loonkostensubsidie Begeleid Werken 1.539 0 1.565
       
Totaal lasten 30.353 29.430 30.784
 
Baten
  2019 Begroot 2019 2018
Rijksvergoeding 25.846 25.340 26.568
Gemeentelijke bijdrage 483 483 547
Overige baten 0 0 414
Extra bijdrage gemeente 1.060 1.060
Sub-totaal baten 27.390 26.883 27.529
Bijdrage van de NV Empatec 0 2.547 3.255
       
  2019 begroot 2019 2018
Totaal baten 27.390 29.430 30.784

Nadere toelichting op de subsidiebaten rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage

Gemeente Rijksbijdrage Gemeentelijke bijdrage
Gemeente De Fryske Marren 3.200.451 66.624
Gemeente Harlingen 2.115.997 42.059
Gemeente Súdwest-Fryslân 14.737.609 254.168
Gemeente Terschelling 199.222 4.552
Gemeente Waadhoeke 5.589.976 115.727
Subtotaal aandeelhouders 25.843.255 483.130
     
Subtotaal buitengemeenten 3.189 0
     
Totaal 25.846.444 483.130
Statutaire resultaatsbestemming

In artikel 21 van de Gemmenschappelijke Regeling staat het volgende opgenomen betreffende de bestemming van het resultaat:

  • Mocht enig exploitatiejaar een batig saldo opleveren, dan zal dit saldo worden toegevoegd in de algemene reserve;
  • Mocht enig exploitatiejaar een nadelig saldo opleveren, dan zal het exploitatietekort in beginsel worden gedekt uit de algemene reserve;
  • Het algemeen bestuur kan beslissen uitkeringen uit de algemene reserve te doen ten gunste van de gemeenten in de verhouding van de in artikel 17 van deze regeling, derde en vierde lid, bedoelde bijdrage. Uitkeringen kunnen alleen plaatsvinden indien en voor zover de algemene reserve hoger is dan de kapitaalverstrekkingen aan de deelnemingen vermeerderd met de aan deelnemingen uit eigen middelen verstrekte financieringen, blijkend uit de laatste en niet meer dan een jaar geleden vastgestelde rekening;
  • Structurele tekorten in de algemene reserve zullen door de gemeenten worden aangezuiverd in de verhouding van de in artikel 17 van deze regeling, derde en vierde lid, bedoelde bijdrage. Het algemeen bestuur bepaalt wanneer sprake is van een structureel tekort, mede gehoord gedeputeerde staten en de accountant als bedoeld in artikel 213, lid 2, van de Gemeentewet (oud).

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
Conform het voorstel in de jaarrekening van 2018 is het nihil resultaat over dat boekjaar toegevoegd aan c.q. gedekt uit de algemene reserve.

Voorstel resultaatsbestemming
Het algemeen bestuur stelt voor om het resultaat over het boekjaar 2019 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 

IX Overige informatie

WNT-verantwoording 2019
De WNT is van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West. Het voor de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (Algemeen bezodigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris Functie
B. Tol voorzitter Algemeen Bestuur
S. van Gent (tot medio nov. 2019) lid Algemeen Bestuur
G. Wielinga (vanaf medio nov. 2019) lid Algemeen Bestuur
J. Hoekstra lid Algemeen Bestuur
L. Boelsma lid Algemeen Bestuur
P. Schoute lid Algemeen Bestuur
E. de Ruijter lid Algemeen Bestuur
 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.
 
Datum opstellen jaarrekening: 25 november 2020
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur: 25 november 2020
Naar boven
Pagina delen.